Wieruszów

  • Ad Architekci Adam Kociołek Dariusz Kociołek sp.j.

    Firma AD ARCHITEKCI zaj­muje siępro­jek­to­wa­niem budyn­ków miesz­kal­nych oraz budyn­kówuży­tecz­no­ści publicz­nej takich jak biu­rowce, zakładyprze­my­słowe, budynki usłu­gowe itp.W zakres naszej dzia­łal­no­ści wcho­dzą nastę­pu­jące prace:opra­co­wy­wa­nie danych wyj­ścio­wych poprze­dza­ją­cychpro­ces inwe­sty­cyjny (w tym pomoc w uzy­ska­niu warun­kówzabu­dowy i bada­nie nasycenia),wyko­ny­wa­nie indy­wi­du­al­nych kon­cep­cji oraz pro­jek­tówbudow­la­nych i wyko­naw­czych we wszyst­kich branżach,kształ­to­wa­nie prze­strzeni archi­tek­to­niczno -urbanistycznych,pomoc w uzy­ska­niu pozwo­le­nia na budowę,nad­zory autorskie,doradz­two na każ­dym eta­pie reali­za­cji inwestycji.
    Ul. 5 Stycznia 4 Wyszanów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Wieruszów