Archi-Med Sollers Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Walecznych 3 zobacz inne firmy z Walecznych
03-916 Warszawa , woj. Mazowieckie

Architekci

Parków

Specjalizacje:

  • Architekci
  • Parków

O nas

ARCHIMED jest spółką kontynuującą tradycje FIRMY ARCHITEKTONICZNEJMichała Grzymały-Kazłowskiego założonej w 2004 roku, której głównąspecjalnością było projektowanie szpitali.Prezes ARCHIMED drinż.arch Michał Grzymała Kazłowski ukończył specjalistyczne studiaprojektowania szpitali w KU Leuven w Belgii, uzyskał jedyny wPolsce tytuł Master of Engineering in Hospital Designing.Specjalistyczne studia były połączone z pracą zawodową i unikalnąokazją do praktycznego poznania zasad jakim podlega projektowanieszpitali, projektowanie przychodni i inne projekty medyczne.Studia te, miały cechy warsztatów i dawały kontakt z ekspertamiUnii Europejskiej ze wszystkich dziedzin związanych z ochronązdrowia. Tworząc projekt szpitala czy projekt przychodni, kierujemysię nie tylko polskimi przepisami ale interdyscyplinarną wiedzą zzakresu planowania usług medycznych. Posiadamy wiedzę z zakresutechnologii medycznej i optymalizacji funkcjonalnej i ekonomicznejjaką powinny cechować się projekty medyczne.ArchitekturaMedycynaZespół pracowni ARCHIMED, w trakcie ostatnich lat intensywnej pracywyspecjalizował się i wykonuje głównie projekty szpitali, projektyprzychodni, projekty Zakładów Opiekuńczo Leczniczych i i budynkówochrony zdrowia w których ważną rolę odgrywa technologia medyczna iprogramowanie funkcji medycznej. Naszą domeną stały się projekty owysokiej komplikacji technologicznej takie jak projekt szpitala oróżnym profilu specjalizacji, zespoły laboratoryjne, projektprzychodni , zakłady opiekuńczo-lecznicze, centra rehabilitacyjne,projekt przychodni rehabilitacyjnej, projekt ZOL, uzdrowiska atakże budynki użyteczności publicznej hotele, szkoły, obiektysportowe.  Projektujemy mieszkania i nietypowe domy.Działamykompleksowo i gwarantujemy obsługę w pełnym zakresie projektowym iinwestycyjnym począwszy od opracowania wstępnych koncepcji ianaliz, pomagając ocenić rentowność planowanej inwestycji, przezuzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie niezbędnych projektówwykonawczych przez proces budowy aż po uzyskanie pozwolenia naużytkowanie.Mamy kompetencje, wiedzę i doświadczenie aby oferowaćusługę na najwyższym poziomie. Wielu naszych kluczowych klientów oddawna obdarza nas zaufaniem i potwierdza nasze kwalifikacje wreferencjach. Projekt szpitala, projekt przychodni czy projektszkoły przez nas zaprojektowanej jest tak zoptymalizowanyprojektowo by był jak najtańszy w budowie i eksploatacji. Wiemy, żeprojektowanie szpitali to bardzo odpowiedzialna praca mająca wpływna zdrowie i życie pacjentów.Archimed to nie tylko projektowanieszpitali i projekty medyczne. Mamy w portfolio zrealizowaneprojekty szkół, projekty mieszkaniowe, projekty domów typowych inietypowych, projekt dużego luksusowego hotelu i wiele innych.Zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, w którego zakreswchodzą  projekty medyczne i ogólnobudowlane. Możemyzoptymalizować projekt szpitala czy projekt przychodni.Nadzorujemy istniejące projekty medyczne i wykonane przez innepracownie projekt szpitala czy projekt przychodni.Doradzamy przywyborze działki pod projekty medyczne i projekty innych budynkówArchimed to nie tylko projektowanie szpitali i projekty medyczne.Mamy w portfolio zrealizowane projekty szkół, projektymieszkaniowe, projekty domów typowych i nietypowych, projekt dużegoluksusowego hotelu i wiele innych.Zajmujemy się doradztweminwestycyjnym, w którego zakres wchodzą  projekty medyczne iogólnobudowlane. Możemy zoptymalizować projekt szpitala czy projektprzychodni.Nadzorujemy istniejące projekty medyczne i wykonaneprzez inne pracownie projekt szpitala czy projekt przychodni.Doradzamy przy wyborze działki pod projekty medyczne i projektyinnych budynków,Etap 1Analiza Funkcjonalno-prawnaCEL: Określenie zakresu, rozmiaru funkcjonalnego oraz zdefiniowaniestandardów jakościowych projektowanej placówki.METODA: Spotkaniaz Inwestorem podczas, których analizujemy założeniafunkcjonalne, cele przedsięwzięcia. Następnie sprawdzamyuwarunkowania lokalizacyjne i prawne – tworzymy mapę ryzyki pokazujemy sposoby ich ograniczania. Proponujemy harmonogramdziałań, uzyskiwania decyzji, opinii i pozwoleń, określamyi weryfikujemy budżet.REZULTAT: Odpowiedź na pytanie czyanalizowaną inwestycję da się zbudować. Czy np projekt szpitala, projekt przychodni, projekt ZOL lub fabryki medycznejjest projektem realnym pod kątem prawa miejscowego i warunkówtechnicznych, lokalizacyjnych, sąsiedzkich, konserwatorskich.Etap 2Master planCEL: Ustalenie szczegółowego programu projektowanego budynku.Zlokalizowanie kubatury na działce oraz określenie układówkomunikacji zewnętrznej, wjazdów, wejść i dróg obsługującychplacówkę.METODA: Na bazie wniosków Etapu 1 - “Analiza”, na podstawiekonsultacji z Inwestorem oraz wiedzy i doświadczeniazespołu projektowego powstaną uszczegółowione plany funkcjonalneoraz plansza zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Rezultatzostanie przedstawiony Inwestorowi w formie prezentacjiw celu przedyskutowania opcji i uzgodnienia finalnegokształtu zmian.REZULTAT: Opracowanie projektowe “Masterplan”zawierające uszczegółowione rzuty wszystkich kondygnacji orazwstępny plan zagospodarowania trenu a także ogólny, bryłowymodel 3d pokazujący skalę, geometrię i relacje przestrzenne.Opracowanie to, uzgodnione i potwierdzone z Inwestoremstanie się podstawą do stworzenia szczegółowych projektówarchitektonicznych a później projektów wielobranżowych.Etap 3Projekt koncepcyjnyCEL: Stworzenie szczegółowego, kompleksowego opracowaniakoncepcyjnego na podstawie którego Inwestor może planowaćrealizację inwestycji, etapować prace, pozyskiwać fundusze, tworzyćkosztorysy.METODA: Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora“Masterplanu” powstanie dokładny projekt koncepcyjny szpitala lubprojekt przychodni zawierający takie opracowania jak technologiamedyczna i  program medyczny oraz skonsultowanyz rzeczoznawcami Sanepid, BHP i P-poż.REZULTAT: Projektkoncepcyjny zawiera rozrysowane rzuty wszystkich kondygnacjiz pokazaniem wszystkich pomieszczeń i ich powierzchni.Dodatkowo prezentowana jest technologia medyczna i pełnatrójwymiarowa wizualizacja i animacja obiektuEtap 4Projekt budowlanyCEL: Uzyskanie Pozwolenia na budowęMETODA: Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektukoncepcyjnego powstaje wielobranżowy projekt budowlany zawierającywszystkie niezbędne opracowania technologiczne, uzgodnieniai opinie. W ramach tej fazy Inwestor może liczyć na pełnewsparcie w uzyskaniu pozwolenia na budowę.REZULTAT: UzyskaniePozwolenia na budowę.Etap 5Projekty wykonawczeCEL: Przygotowanie wielobranżowych projektów wykonawczy, dziękiktórym można budować szybko, bez błędów i w zadanym budżecie(na podstawie projektu wykonawczego przygotowuje się dokładneopracowania kosztorysowe).METODA: W ramach tej fazy powstaje wielobranżowy projektwykonawczy i  projekty wnętrz, opracowanie to zawierawszystkie niezbędne wykonawcze projekty, instalacyjne,inżynieryjne, gazów medycznych, detale materiałowo-konstrukcyjne. Wprojektach szpitali i innych projektach medycznych zawarta jestszczegółowa technologia medyczna. Projekty wykonawcze pozwalają nadokładne kontrolowanie procesu budowy i budżetu.REZULTAT:Zamknięcie procesu projektowego szybką i efektywną realizacjąinwestycji.Wszystkie nasze budynki zostały odebrane i oddane doużytku w terminie i bez zastrzeżeń ze strony PPOŻ, SANEPID,BHP inadzoru budowlanego.Ważną i potrzebną gałęzią naszej działalności projektowej jestkompleksowe modernizowanie istniejących placówek służby zdrowia.Uzdrawianie Szpitali.Kluczowym zadaniem jest poprawienie rentowności Instytucji,dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa,aktywizowanie nowoczesnych funkcji medycznych zgodniezezmieniającym się zapotrzebowaniem rynku.Ten model projektowania rządzi sie swoimi prawami a my mamy naniego skuteczną metodę!FAZA I - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGOZespół architektów i inżynierów przeprowadzi ocenę stanuistniejącego budynków i terenu należącego do szpitala. Oceniepodlegać będzie zarówno stan techniczny infrastruktury jaki analiza funkcjonalna działającego szpitala. Narzędziaanalityczne przez nas opracowane pomogą w czytelny dlainwestora sposób sformułować ocenę punktową istniejących budynkówi działów szpitalnych. Wnioski z badań pokażą mocnei słabe strony szpitala, co będzie wskazówką dla dalszychdziałań projektowych polegających na zachowaniu wartościowychrozwiązań i zlikwidowaniu wad. Kluczowym elementem tej fazyjest odpowiedź na pytanie czy badany szpital ma szansę stać sięobiektem nowoczesnym, efektywnym, bezpiecznym i w pełnizgodnym z przepisami i normami.FAZA II - MASTER PLANKonsultacje z zarządem i personelem szpitala a takżedoświadczenie zespołu projektowego będą podstawą do stworzenia tzw.Master planu, czyli ustalenia programu medycznego modernizowanegoobiektu. Materplan jest prezentację graficzną przestrzennego układufunkcjonalnego docelowego programu medycznego szpitala.FAZA III  - PROJEKT KONCEPCYJNYNa podstawie zatwierdzonego przez Inwestora master planu powstaniedokładny projekt koncepcyjny zawierający elementy technologiimedycznej i wstępną ocenę rzeczoznawców Sanepid, BHPi Ppoż. Projekt koncepcyjny zawiera rozrysowane rzutywszystkich kondygnacji z pokazaniem wszystkich pomieszczeńi ich powierzchni. Dodatkowo prezentowana jest pełnatrójwymiarowa wizualizacja i animacja obiektu. Na podstawiepowyższego opracowania dyrekcja szpitala może pozyskiwać fundusze,tworzyć kosztorysy i planować etapowanie prac remontowcyi modernizacyjnych jest to swoista mapa drogowa modernizacjiszpitala pozwalająca prowadzić prace etapami, ale zgodniez docelowym projektem, co pozwala unikać prowizorek.FAZA IV - PROJEKT BUDOWLANYNa podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektu koncepcyjnegopowstaje wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkieniezbędne opracowania technologiczne, uzgodnienia i opinieniezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.FAZA V - PROJEKTY WYKONAWCZEProjekty wykonawcze pozwalają budować szybko i bez błędów. Naich podstawie powstają dokładne opracowania kosztorysowe. Dodatkowoopracowanie to zawiera projekty wnętrz i wszystkie niezbędnewykonawcze projekty branżowe i technologiczne. Projektywykonawcze pozwalają na dokładne kontrolowanie procesu budowyi budżetu.