Architekt Kompleksowa obsługa projektów i inwestycji Specht

Kontakt email, www
Al. Chopina Fryderyka 54 zobacz inne firmy z Chopina Fryderyka
80-268 Gdańsk , woj. Pomorskie

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci

O nas

Grupę akt architekci stanowią projektanciwyspecjalizowani w świadczeniu kompleksowych usług projektowych dlapotrzeb budownictwa ogólnego (budownictwo mieszkaniowe jedno- iwielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej: handlowo-usługowe,biurowe, opieki zdrowotnej, administracji, sakralne i inne) orazbudownictwa przemysłowego (wielofunkcyjne parki technologiczne,zakłady produkcyjne, warsztaty rzemieślniczo-usługowe, obiektymagazynowe).akt architekci sporządzają kompleksowe projektyinwestycji jako główny projektant we współpracy z renomowanymibiurami branżowymi z Wybrzeża i koordynując pracę wszystkichspecjalistów. Szczegółowo opracowane i wnikliwie weryfikowaneprojekty w praktyce nie wymagają interwencji ich autorów podczasrealizacji robót, co jest dla nas autentyczną satysfakcją.Kompleksowe usługi projektowe grupy akt architekciobejmują:• projekty zagospodarowania terenów inwestycji i projektyinfrastruktury technicznej, a w szczególności: projekty sieciuzbrojenia technicznego, projekty układów drogowych, projektyukształtowania terenu, projekty obiektów inżynierskich, małejarchitektury i szaty roślinnej,• kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze wszelkich budynków ibudowli w zakresie: architektury, konstrukcji budowlanych,instalacji wewnętrznych (instalacje sanitarne, elektryczne,instalacje technologiczne i specjalne), a także kosztorysowanierobót budowlanych we wszystkich branżach, opracowywaniespecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,również wg wymogów zamówień publicznych,• wielobranżowe opracowania konserwatorskie w zakresiearchitektoniczno-budowlanym: inwentaryzacje, projekty konserwacji,modernizacji, adaptacji i rewitalizacji obiektów i zespołówzabytkowych,• projekty technologii, wyposażenia i aranżacji wnętrz wszelkichobiektów usługowych, w szczególności obiektów kultury, biurowych,handlowych, gastronomicznych, rzemieślniczych i innych,• projekty z zakresu architektury wnętrz – od aranżacji wstępnychpo opracowania szczegółowe, w tym także projekty wyposażeniaindywidualnego (bary, kuchnie, meble, kominki, elementyindywidualnego wystroju wnętrz itp.), w ścisłej współpracy zwykonawcami budowlanymi, rzemieślnikami, dostawcami materiałówwykończeniowych, wyposażenia i sprzętu.akt architekci, w oparciu o wieloletnie własnedoświadczenie, współpracują w zakresie opracowań branżowychwyłącznie z kompetentnymi, sprawdzonymi i godnymi zaufaniaspecjalistycznymi biurami projektowymi i najlepszymi podwykonawcami(projektanci konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych iteletechnicznych, kosztorysanci).akt architekci prowadzą kompleksową obsługęprojektową inwestycji, wykonując:• prace przedprojektowe, obejmujące w szczególności:o analizy warunków przestrzenno-urbanistycznych w oparciu omiejscowe plany zagospodarowania terenu, a przy braku planów – woparciu o szczegółowe rozpoznanie wszelkich uwarunkowańlokalnych,o występowanie w imieniu i z upoważnienia Inwestora w procedurachadministracyjnych (decyzje środowiskowe, decyzje o warunkachzabudowy),o uzyskiwanie wszelkich danych do projektowania (warunki techniczneprzyłączy do sieci komunalnych, określenie zakresu i zleceniewykonania mapy dc projektowych, dokumentacji geotechnicznejitp.),• projekty koncepcyjne (PK) niezbędne do prezentacji Inwestorowistudia funkcjonalno-przestrzenne, służące dyskusji, dokonaniuwyboru i ustaleń techniczno-technologicznych,• kompleksowe wielobranżowe projekty budowlane (PB) stanowiącepodstawę do występowania o decyzje o pozwoleniu na budowę,posiadające wszelkie uzgodnienia wg wymogów ogólnych iszczegółowych, włącznie z ewentualnymi odstępstwami odobowiązujących przepisów budowlanych,• projekty przetargowe (PP) stanowiące podstawę dla dokonania przezInwestora wyboru wykonawców robót budowlanych,• projekty wykonawcze (PW) w każdej z branż budowlanych,• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wukładzie branżowym,• kosztorysy budowlane w układzie branżowym (przedmiary, kosztorysyinwestorskie, zbiorcze zestawienia kosztów),• pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji wkażdej branży objętej projektem.akt architekci podejmują się również prowadzeniapełnej obsługi formalno-prawnej przygotowania inwestycji, włączniez uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz i w imieniuInwestora.akt architekci wykonują także indywidualneprezentacje projektowanych inwestycji, przygotowują materiałygraficzne i opisowe do publikacji, folderów informacyjnych ireklam.Małgorzata Miernik Adam Specht MarcinPoklewski-Koziełłopowrót do Akt ArchitekciStudio projektowe