CityProjekt Sp. z o.o. Architektoniczne biura

Kontakt email, www
ul. Maciejki 35
05-830 Nadarzyn , woj. Mazowieckie

Biura

Architekci

Specjalizacje:

  • Biura
  • Architekci

O nas

Formalności w urzędach na rzecz Klienta indywidualnego oraz klientainstytucjonalnegoNa terenie Warszawy i okolic występujemy w imieniu Klienta owarunki zabudowy, przygotowujemy dokumenty do pozwolenia na budowęoraz dokumenty potrzebne do oddania budynku do użytkowania.Na terenie Warszawy i w jej okolicach chętnie podejmiemy sięskompletowania i dostarczenia do urzędów wszystkich dokumentówpotrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.Nie masz czasu na zajęcie się formalnościami związanymi z budowąTwojego wymarzonego domu? Pomożemy Ci! CityProjekt Sp. z o.o.przygotuje wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia nabudowę.Prace projektowe polegające na adaptacji projektu gotowego lubopracowaniu projektu indywidualnego powinny być poprzedzonepozyskaniem wielu różnych dokumentów. Ilość dokumentów potrzebnychdo budowy domu, decyzji, opinii, pozwoleń, warunków technicznychitp. jest uzależniona od skali i rodzaju planowanej inwestycji,uwarunkowań lokalnych oraz obowiązujących przepisów.Mogą Państwo zlecić naszej pracowni pozyskanie dokumentów formalno- prawnych umożliwiających rozpoczęcie prac projektowych. Działającw imieniu Inwestora (na mocy odpowiedniego upoważnienia) opracujemyi złożymy niezbędne wnioski w urzędach i instytucjach oraz będziemypilotować przebieg całej procedury gromadzenia dokumentacji.Przygotowanie dokumentów do pozwolenia nabudowęPrzedstawicele naszego biura uzyskają potrzebne dokumenty zwydziału architektury urzędu miasta, gminy lub dzielnicy (wypis zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiegonie ma – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu/działki).Dodatkowo skompletujemy dla Państwa warunki techniczne dostawymediów:wody i odbioru ścieków (uzgodnione z okręgowym lub miejskimzakładem wodociągów i kanalizacji),energii elektrycznej (uzgodnione z dzielnicowym, okręgowym lubmiejskim zakładem energetycznym),gazu (uzgodnione z dzielnicowym, okręgowym lub miejskimzakładem gazowniczym).Konieczne jest również zlecenie uprawnionemu geodeciewykonania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej docelów projektowych (w skali 1:500).W razie braku możliwości przyłączenia budynku do którejś z sieci,trzeba będzie przedstawić rozwiązanie alternatywne (w przypadku np.kanalizacji – projekt szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków).W Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów urzędu gminnego,dzielnicowego lub miejskiego trzeba uzyskać wyciąg z mapyewidencyjnej gruntów – zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000.Gdy na działce są skomplikowane warunki terenowe lubgruntowo-wodne, niezbędna może okazać się ekspertyza (opinia)geologiczna, ewentualnie tylko oświadczenie projektanta ogeotechnicznych warunkach posadowienia budynku.Złożenie wniosków oraz skompletowanie dokumentów może zająć od 1 do3 miesięcy w zależności od czasu otrzymania warunków technicznychdostawy mediów.Wersja 1 - podstawowe dokumenty Wersja 2 - podstawowe dokumenty +opinia geologiczna lub świadectwo melioracyjne (jeśli okażą siękonieczne).