GrafiCad Piotr Mróz

Kontakt email, www
ul. Pana Tadeusza 17/19
Olsztyn ,

Architekci

Architekci Budynków

Budynki jednorodzinne

Budynki wielorodzinne

Budynki gospodarcze

Obiekty komercyjne

Specjalizacje:

  • Architekci
  • Architekci Budynków
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielorodzinne
  • Budynki gospodarcze
  • Obiekty komercyjne

O nas

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmystworzyć biuro gdzie w jednym miejscu istnieje możliwośćzaprojektowania i wycenienia budynku wedle indywidualnych wymagańklienta. Jesteśmy wysoce elastyczni wobec wymagań klienta dlategobez najmniejszego trudu łączymy najnowocześniejsze stylearchitektoniczne z klasycznymi wizerunkami budynków, aż pozabytkowe renowacje obiektów. W naszych projektach stosujemynajnowsze rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne wybiegającdaleko przed konkurencję. Wykonujemy również kompleksowe kosztorysybudowlane oraz instalacyjne, uzależnione od wymagań inwestora. Idącdalej naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy w staniewykonać dla Państwa specjalistyczne audyty energetyczne budynkówjak i obecnie wymagane świadectwa charakterystyki energetycznej.Sam kosztorys jest dokumentem określającą wyrażoną w pieniądzuwartość obiektów lub robót budowlanych, wyliczona według ustalonychmetod. Dobrze wykonany kosztorys daje Inwestorowi lub Wykonawcymożliwość zaoszczędzenia nawet do kilkunastu procent kosztów remonuczy budowy. Daje możliwość podzielenia i określenia kosztów danegoetapu budowy lub remontu oraz przedstawia specyfikację kosztowąróżnych elementów składowych inwestycji czy wykonanych prac copozwala na uniknięcie chaosu przy wprowadzaniu przez Inwestorazmian podczas realizacji prac. Kosztorys pozwala również naprzeanalizowanie różnych wariantów rozwiązań budowlanych na każdymetapie budowy określoną w wartości finansowej. W celu państwawygody możemy również wykonać dokładne pomiary.Inwentaryzacja budowlana wymagana jest przed dokonaniem wszelkichpoważniejszych zmian w nieruchomości. Przebudowa domu, wyburzeniejego części, nadbudowa, zmiana układu pomieszczeń. Każdy inwestormusi okazać aktualna dokumentację budynku w celu zilustrowaniastanu istniejącego nieruchomości oraz określenia planowanych zmian.Na podstawie rysunków z inwentaryzacji budowlanej projektant jest wstanie opracować projekt przebudowy lub nadbudowy. W swej pracywykorzystujemy najnowocześniejsze oprogramowanie CAD i najnowszeprzyrządy laserowo - cyfrowe do pomiaru i skanowania budowli.Opracowane procedury pomiarowe, jakość i dokładność naszychinwentaryzacji spowodowały, że nasze pomiary to gwarancja jakości.Wykonujemy następujące inwentaryzacje: pomieszczeń, powierzchni,budynków, zabytków, lokali, obiektów specjalnych, ruin, budynków dorozbiórki, pałaców, wieżowców, rezydencji, willi, powykonawcze,aktualizacyjne.Dokumentacja dostarczana klientowi:rysunki wydrukowane na papierzerysunki w dowolnym formacie elektronicznym(dwg, pln, pdf, jpg, itp.)opis technicznydokumentacja fotograficznaumiejscowienie mediów (gniazda, przyłącza, itp.)sytuacja obiektubryły budynków w formacie 3D (opcja)Pliki przekazujemy klientowi drogą elektroniczną oraz nanośniku fizycznym.Dokumentacja fotograficzna:fotografia cyfrowa na nośniku elektronicznym lub wydrukirzut z zaznaczeniem miejsc fotografowanych oraz lokalizacjifotografaRodzaje fotografii:archiwizacja fotograficzna obiektówoferta handlowa - zdjęcia dla np. agencji nieruchomościdokumentacja detali, np. uszkodzeń technicznych konstrukcji Wykonujemy certyfikaty energetycznedla mieszkań, lokali użytkowych, domków jedno- i wielorodzinnychoraz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.Posiadanie certyfikatu (świadectwa charakterystyki energetycznej)jest realizacją obowiązku określonego obowiązującymi przepisami.Obowiązek ten wprowadza:Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,Znowelizowane Prawo Budowlane,Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11. 2008r. wsprawie metodologii obliczania.Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jestobowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości orazużywanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lubwynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lubremontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Obiektynowe i przebudowywane nie będą mogły uzyskać pozwolenia naużytkowanie bez posiadania aktualnego świadectwa.Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie ocenyenergetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów(zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Umożliwia porównaniebudynków i lokali ze względu na energochłonność i aspektyekologiczne. W świadectwie energetycznym zawarte są także uwagipozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie na energię końcową. Jest toważne szczególnie w obiektach starszych i nie modernizowanych.Ważną informacją jest fakt, że zgodnie z Prawem budowlanym nietrzeba posiadać świadectwa energetycznego do budynków:podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochroniezabytków i opiece nad zabytkami,używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,mieszkalnych służących gospodarce rolnej,przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię niewiększym niż 50 kWh/(m2/rok),mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4miesiące w roku,wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2.Pragniemy również zachęci naszych klientów do rozwiązań na miaręnaszych, ale i przyszłych czasów tzn. budowy domówenergooszczędnych. W świetle coraz wyższych cen za energię orazpaliwa do ogrzania domu, wzrasta świadomość oszczędzania. Rośnierównież zainteresowanie nowymi technologiami i rozwiązaniami, którezapewnią odpowiednie parametry cieplne.Nasze biuro zwraca uwagę na aspekty energetyczne. Obecnieopracowujemy projekty domów niskoenergetycznych i tzw. domówpasywnych daleko wyprzedzające standardowe rozwiązania.Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniającychwspółczesne normy wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowegozapotrzebowania na ciepło (E(f) > 70 kWh/m2rok,średnio ok. 120).Zapotrzebowanie na ciepło dla domów super energooszczędnychwynosi 15-70 kWh/m2rok.Zapotrzebowanie na ciepło dla domu pasywnego kształtuje się napoziomie 0-15 kWh/m2rok.Należy jednak pamiętać o tym, że wybudowanie takich domów wymagazastosowania przemyślanych rozwiązań, odpowiednich materiałów,zaawansowanych technologicznie systemów grzewczych iwentyla-cyjnych i co bardzo istotne wysokiej kulturywykonawczej.Biuro Graficad zrezygnowało ze stałego cennika na korzyśćnegocjacji z klientem.Cena świadczonych usług zależna jest od ilości pracywykonywanej dla danego klienta.Chcesz poznać przybliżoną cenę dlaTwojej inwestycji - skontaktuj się telefoniczniez biurem GRAFICAD.Dokładna cena jest ustalona jednorazowo,indywidualnie i tylko w trakcie spotkania.