Margan-Ogrody s.c. Architektura krajobrazu

Kontakt email, www
ul. Osiedle Robotnicze 2/1
32-500 Chrzanów , woj. Małopolskie

Architekci krajobrazu

Ogrodów

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci krajobrazu
  • Ogrodów
  • Architekci

O nas

OfertaOgrody to niepowtarzalne miejsce, które jest bezpośredniozwiązane z indywidualnymi potrzebami i zamiłowaniami jegowłaściciela. Jest jak „ubranie skrojone na miarę- świetnie pasujei dobrze się w nim czujemy. Jest piękną kompozycją utworzoną w takisposób, aby wszystkie jej elementy tworzyły harmonijną całość.Każde projektowanie ogrodu to wyzwanie, w którym projektant maprzekształcić wybrany teren zgodnie z wyobrażeniem właściciela,czyli przekształcić wizję w rzeczywistość. To zadanie, w którymbiorąc pod uwagę istniejące możliwości, wybiera się składowe irozważa, jak będą one oddziaływały na siebie oraz na przestrzeń inastrój ogrodu. Podstawową rolę odgrywają tu elementarne zasadyprojektowania: jednorodność, równowaga, atrakcyjność, ruch i rytm.Projektowanie ogrodu przebiega w wielu etapach, a każda kolejnaczynność jest podejmowana na bazie poprzedniej, wszystkie zaśprowadzą do stworzenia ogrodu, którego funkcje i estetyka łączą wsobie oczekiwania właściciela i uwarunkowania terenu.Najważniejsze od czego należy zacząć, to uzyskać informację opriorytetach właściciela, o jego potrzebach i preferencjach, którenależy usystematyzować, począwszy od tych na których najbardziej muzależy.Następnie musimy poznać i ocenić teren. Musimy przeprowadzićkompleksowe terenowe prace badawcze, dokonać dokładnych pomiarów ianaliz. Jest to niezbędne do poznania wad i zalet działki, dopodjęcia decyzji o rozmieszczeniu elementów ogrodu. Kolejnymkrokiem jest wykreślenie schematu funkcjonalno-przestrzennego,czyli wstępnego podziału terenu na części, z zaznaczeniem ichfunkcji i właściwości. Dzięki temu możemy dostrzec, jak planowaneprzez nas składowe będą wyglądać w otoczeniu pozostałych. Ogródmusi także komponować się z domem i otaczającym go krajobrazem.Po tym etapie jesteśmy gotowi do wykreślenia projektukoncepcyjnego. Wybieramy styl ogrodu, dobieramy właściwe dla niegomateriały i rośliny, i ostatecznie rozmieszczamy na planie w ichnaturalnych rozmiarach, z zachowaniem skali wielkości. Projektkoncepcyjny musi być na tyle dokładny, aby można było skalkulowaćilość materiałów, oraz sprawdzić, czy prace budowlane nie będąkolidowały z istniejącymi drenami, rurami, kablami.Projekt koncepcyjny jest podstawą dla planu realizacyjnego. Planten ilustruje kształty głównych elementów w ogrodzie tak, jakpowinny być one wytyczone w terenie oraz ukazuje jakich pomiarównależy dokonać, aby móc to zrobić dokładnie.Jeżeli przewidujemy bogaty program robót ziemnych, niezbędne jestsporządzanie harmonogramu prac. Pozwoli on nam przeprowadzićkolejne operacje w logicznym ciągu.Teraz można juz przystąpić do prac budowlanych.Zakładanie ogrodu. Jesteśmy gotowi, aby zrealizować nasze marzenie. Oczyszczamyteren, w razie konieczności meliorujemy, wytyczamy elementy układui zaczynamy zakladanie naszego ogrodu.