Pracownia Architektoniczna Spółka z o.o.

Kontakt email, www
ul. Iwonicka 23
60-473 Poznań , woj. Wielkopolskie

Architekci wnętrz

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci wnętrz
  • Architekci

O nas

Naszym Klientom służymy pomocą na następujących etapach procesuinwestycyjnego:Wybór terenu inwestycjiOcena przydatności nieruchomości dla realizacji konkretnejinwestycji.Wykonanie studium chłonności terenu dla inwestycjimieszkaniowych.Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegooraz przeprowadzenie procedur formalno - prawnych mających na celudoprowadzenie do uchwalenia Planu.Prace przedprojektowePrzygotowanie wniosków oraz wystąpienie i otrzymanie warunkówtechnicznych przyłączenia inwestycji do sieci mediów.Wykonanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym doopracowania dokumentacji technicznej dla całości inwestycji.Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej niezbędnejjako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkachzabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT).Opracowanie wniosku, wystąpienie i otrzymanie WZiZT lub wyrysui wypisu z planu w przypadku gdy w gminie obowiązuje Miejscowy PlanZagospodarowania Przestrzennego uchwalony po 01.stycznia 1995r.Wykonanie badań podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym doopracowania dokumentacji projektowej dla całości inwestycji.Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych doprojektowania adaptacji lub przebudowy obiektu.Prace projektoweProjekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich praczewnętrznych:projekty sieci zewnętrznych wraz z przyłączami,projekty ukształtowania terenu,projekty dróg i parkingów,projekty elementów zagospodarowania terenu,projekty zieleni.Projekty budowlane i wykonawcze obiektu kubaturowego wzakresie:architektury,konstrukcji,instalacji gazowej,instalacji wodno-kanalizacyjnej,instalacji ogrzewania,instalacji wentylacji i klimatyzacji,instalacji elektrycznej i odgromowej,instalacji telekomunikacyjnej,instalacji alarmowej,technologii.Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązańprojektowych.Opracowania kosztorysowe.Nadzór autorskiStwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodnościrealizacji z projektem.Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych wstosunku do przewidzianych w projekcie.